0184 - 616666

downloads disclaimer

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 23076043. Op aanvraag wordt u kosteloos een exemplaar verstrekt.
 
Onze website is met de meeste zorg samengesteld toch kunnen er tekstfouten gemaakt zijn of technische gegevens verkeerd zijn opgenomen. De aansprakelijkheid, welke hieruit kan voortvloeien sluiten wij met nadruk uit.
 
Noch de fabrikant, noch de verkoper is aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, die het gevolg is van het product, respectievelijk de ongeschiktheid van het product. De verkoper en/of fabrikant is slechts gehouden tot vervanging van materiaal dat niet aan de fabriekseisen blijkt te voldoen. De gebruiker dient zelf aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor de beoogde toepassing geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico.
 
Niets uit van deze website mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.